Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu K27

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu www.k27.pl jest K27 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wodnej 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649877, NIP 6751567957, o kapitale zakładowym 5000 zł , zwana dalej Usługodawcą

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług umożliwiających dostarczanie przesyłek kurierskich do 30 kg, rozliczania transakcji realizowanych poprzez Serwis, korzystania z Serwisu. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422 z późn. zmianami), określaną dalej jako u.s.u.d.e.

3. Adresem e-mail właściwym do kontaktu z Usługodawcą jest adres: info@k27.pl

4. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione usługi kurierskie określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

5. Zamówienie usługi kurierskiej oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Użytkownikowi przez Usługodawcę faktu przyjęcia zamówienia. Dokładne dane dotyczące zamówienia zostaną przekazane Użytkownikowi w potwierdzeniu zamówienia.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. w przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:
Usługodawca - K27 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wodnej 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS 0000649877, NIP 6751567957, o kapitale zakładowym 5000 zł
Adres Korespondencyjny Usługodawcy – Kraków ul. Wodna 6
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.k27.pl,
Regulamin - niniejszy regulamin,
Użytkownik ( Nadawca przesyłki) - Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego i ukończenia 16 roku życia, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako użytkownika, korzystająca z sieci Internet, zainteresowana ofertą na stronie Serwisu, która w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczy, że będzie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Użytkownika oraz wygenerowanego przez niego hasła, pozwalającego mu na korzystanie z funkcji Serwisu,
Usługa - usługa polegająca na dostarczeniu Przesyłki przez Kuriera na zlecenie Użytkownika zgłoszone poprzez Serwis do Odbiorcy na zasadach określonych w Regulaminie
Przesyłka towar , którego dostarczenie Odbiorcy przez Kuriera zleca Użytkownik, prawidłowo zapakowany i zabezpieczony przed zniszczeniem , którego waga nie przekracza 30 kg, o wartości poniżej 1500 zł oraz o wymiarach nieprzekraczających 50x50x80 cm z wyłączeniem towarów opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu
Odbiorca - osoba, do której dostarczana jest przesyłka, w ramach Usługi
Kurier - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, wykonująca w imieniu i na zlecenia Usługodawcy Usługę.

§ 3 Własność intelektualna

1. Usługodawca posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu, a w szczególności posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu, jak również powszechnie obowiązujących przepisów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i za pomocą innych środków komunikacji. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Usługodawcy.

§ 4 Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej Serwisu

2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.

3. na życzenie Użytkownika Usługodawca prześle niniejszy regulamin Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 5 Konto

1. Serwis umożliwia Użytkownikom składanie za pośrednictwem Konta zlecenia wykonania Usługi oraz zapłatę za jej wykonanie.

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oraz akceptację Regulaminu.

3. w celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest: podać swoje dane osobowe : imię i nazwisko, adres email , numer telefonu oraz opcjonalnie nazwę firmy pod jaką działa .

4. na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy wraz z linkiem aktywacyjnym do Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

5. Konto zostanie utworzone po automatycznej akceptacji przez Usługodawcę rejestracji.

6. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

7. w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości użytkownika Usługodawca może zablokować Konto takiego użytkownika.

8. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła).

9. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych poprzez komunikaty w panelu Użytkownika oraz na wskazany przez niego adres email.

10. Korzystanie przez Usługodawcę z Konta w Serwisie ma charakter nieodpłatny. Użytkownik obciążony jest płatnościami wyłącznie za Usługę.

11. z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy w serwisie k27.pl lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,

14. Usługodawca zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

15. Usługodawca zapewni dostęp Użytkownikowi do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Serwis korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

§ 6 Prawo odstąpienia

1. Użytkownik będący Konsumentem może - z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej - odstąpić od Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje jeżeli Usługodawca wykonał Usługę.

§7 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków:
a) Posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
b) Dostępu do poczty elektronicznej,
c) Posiadania przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
f) dostępu do telefonu, umożliwiającego Użytkownikowi otrzymywanie wiadomości tekstowych sms, zalecane jest również posiadanie dostępu do telefonu przez Odbiorcę.

§ 8 Zamówienie i płatność

1. Możliwość korzystania z pełnej oferty Serwisu przez Użytkowników wymaga zarejestrowania się w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

2. Użytkownik chcąc nadać przesyłkę wypełnia formularz zawierający:
a) dane odbiorcy ( imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, opcjonalnie nazwa firmy pod jaką działa)
b) rodzaj przesyłki ( wymiary, waga, wartość i kategoria przesyłki)
c) oświadczenie, że posiada zgodę Odbiorcy, na przekazanie danych, o których mowa w ppkt a niniejszego pkt do K27.
d) oświadczenie dotyczące odbiorcy odnośnie jego dostępności w stosunku do szacowanych godzin dostarczenia przesyłki

3. Użytkownik po wypełnieniu formularza zamówienia, zostaje przekierowany do podsumowania, gdzie ma możliwość weryfikacji poprawności wprowadzonych przez siebie danych oraz szacowany czas doręczenia przesyłki i po akceptacji dokonuje płatności za usługę poprzez system dotpay.

4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi informacje na temat poprawnego, bezpiecznego zapakowania przesyłki przed odbiorem przez Kuriera oraz listę rzeczy objętych i wyłączonych z Usługi kurierskiej, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

5. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli sposób jej zapakowania uniemożliwia bezpieczny przewóz lub jej wymiary odbiegają od tych, które Użytkownik zadeklarował w zamówieniu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przesyłce wynikłe z nieprawidłowego zapakowania przesyłki.

7. Usługobiorca jest zobowiązany na wezwanie Usługodawcy, do pokrycia szkody wynikłej z nieprawidłowego zapakowania przesyłki

8. Kurier po odbiorze przesyłki dostarcza ją do Odbiorcy i weryfikuje ją poprzez kod sms, który Odbiorca i Nadawca otrzymują na numer telefonu podany przez Użytkownika. Jeśli Odbiorca nie posiada telefonu i tym samym nie może odebrać kodu przesyłki, Nadawca przesyłki zobligowany jest do jego przekazania Odbiorcy.

9. po pozytywnej weryfikacji Kurier wręcza przesyłkę Odbiorcy. Klient dostaje powiadomienie o dostarczeniu przesyłki za pomocą smsa.

10. w przypadku jeżeli Kurier nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym adresem dostarczenia przesyłki, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Odbiorcą, a w razie niemożności skontaktowania się z nim, kontaktuje się z Nadawcą przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania z niedostarczoną przesyłką. Kurier jest uprawniony do zaproponowania dwóch rozwiązań:
a) osobistego odbioru przesyłki przez Odbiorcę/Nadawcę w miejscu umówionym przez Kuriera,
b) ewentualnie ponownego dostarczenie przesyłki pod wskazany adres przez Kuriera.

11. Cennik za usługi świadczone przez Serwis podawany jest każdorazowo w Serwisie oraz przy zamawianiu Usługi. Usługodawca może oferować czasowe promocje oraz rabaty na swoje usługi, o których będzie informować Klientów poprzez Serwis.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, której reklamacja dotyczy.

2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniając formularz znajdujący się w Serwisie . Użytkownik będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację w każdy inny sposób umożliwiający skuteczne jej dostarczenie do K27

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie dostarczona na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji Konta.

4. w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

5. Podstawą reklamacji nie może być przekroczenie szacowanego czasu dostarczenia przesyłki o czas mniejszy niż 60 minut.

§ 10 Dane osobowe i ich ochrona

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) , zwaną dalej u.o.d.o., jest Usługodawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę jego danych osobowych.

4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.

5. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Usługobiorca ma prawo do wglądu, uzupełniania i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

7. po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Usługobiorca wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń

8. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

§ 11 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik Serwisu

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.

§ 12 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:
a) korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
b) jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 06.12.2018 r.

2. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownik będącym jednocześnie przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

8. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności (umieszczone na osobnej podstronie w serwisie k27.pl)
Załącznik nr 2 - Wykaz towarów wyłączonych, sposób pakowania przesyłki (poniżej)

Wykaz towarów wyłączonych oraz sposób pakowania przesyłki

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW WYŁĄCZONYCH z USŁUGI K27

 • Broni i amunicji;
 • Towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Dz.U.2017.0.1050 t.j.,
 • Towarów niebezpiecznych w szczególności:
  • Materiały i przedmioty wybuchowe,
  • Gazy i aerozole,
  • Materiały zakaźne,
  • Materiały promieniotwórcze,
 • Zwłok, szczątków i prochów zwłok ludzkich,
 • Innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe Dz.U.2017.0.1983 t.j.,
 • Alkohol,
 • Wyroby tytoniowe,
 • Materiały płynne i sypkie (luzem),
 • Odpady,
 • Przesyłki ponadgabarytowe,
 • Dzieła sztuki i antyki,
 • Kamienie i metale szlachetne i biżuteria,
 • Przesyłki, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej,
 • Zwierzęta,
 • Papiery wartościowe,
 • Przesyłki, które wymagają specjalistycznego transportu i przeładunku,
 • Produkty mrożone,
 • Towary i przedmioty szczególnie podatne na uszkodzenie w transporcie,

SPOSÓB PAKOWANIA PRZESYŁEK
Przesyłki standardowe zapakuj w poniższy sposób:

 • do pakowania nie wykorzystuj opakowań zużytych lub uszkodzonych. Nie należy używać tych samych kartonów wielokrotnie - z każdym kolejnym wykorzystaniem stają się bowiem słabsze i maleje ich wytrzymałość.
 • Sprawdź, czy karton jest dostatecznie obszerny, aby pomieścić przewożone przedmioty - zawartość nie powinna naciskać na ściany kartonu ani wystawać poza niego.
 • Dopasuj grubość kartonu do wagi przesyłki - jeśli chcesz nadać coś cięższego, to zbyt cienki karton może się zdeformować lub nawet przebić od ciężaru zawartości.
 • Zadbaj o odpowiednie wypełnienie kartonu. Użyj folii bąbelkowej, wiórów styropianowych, poduszeczek powietrznych lub innego rodzaju wypełnienia, które zagwarantuje bezpieczeństwo nawet bardzo delikatnym przedmiotom i będzie amortyzować wstrząsy.
 • Karton zaklej dookoła szeroką taśmą pakową, aby wzmocnić jego konstrukcję i zapobiec przed ewentualnym otwarciem podczas transportu.

Niestandardowe przesyłki - mieszczące się w wymiarach i wartości usługi K27.

do pakowania kwiatów użyj tektury pięciowarstwowej, stretch lub folii bąbelkowej. Najlepiej zastosuj plastikowe doniczki oraz nie podlewaj kwiatów przed wysyłką. Niewielkie rośliny owiń papierem. Najlepiej zapakuj gotowe kwiaty w kartonowe pudełka.

Pakując talerze, szklanki czy filiżanki przygotuj sobie odpowiednie materiały, możesz wykorzystać do tego folię bąbelkową, stare gazety albo papier. Kubki i szklanki zapakuj szczelnie w gazety, a talerze owiń folią i oklej boki taśmą. Wysyłając większą ilość rzecz, zapakuj zabezpieczone przedmioty do kartonowego pudełka.

Wysyłając ciasto, pierogi lub inne produkty spożywcze pamiętaj, aby opakowanie było szczelne. Najłatwiej zapakować całość do plastikowego pudełka i włożyć do torby izolacyjnej, bądź grubszej reklamówki.

Przesyłki o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami (np. krzesło), owiń w stretchem a wystające elementy osłoń dodatkowo tekturą, bądź zaklej taśmą do pakowania.